Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

U mag onze site alleen voor legale doeleinden gebruiken U mag onze site niet gebruiken:

 • als dat in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 • als dat onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft.
 • met het doel minderjarigen op wat voor wijze dan ook schade te berokkenen of pogen te berokkenen.
 • om materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen te versturen, bewust te ontvangen, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken.
 • om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke uitnodigingen (spam) te verzenden of te laten verzenden.
 • voor het bewust verzenden van gegevens, verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spionagesoftware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevat die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

U gaat er ook mee akkoord:

 • geen enkel deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met de bepalingen van onze voorwaarden voor websitegebruik.
 • niet onbevoegd toegang te verkrijgen, te hinderen, te beschadigen of te verstoren van:
  • elk deel van onze site;
  • alle apparatuur of netwerken waarop onze site is opgeslagen;
  • alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of
  • apparatuur, netwerken of software die eigendom is van of gebruikt wordt door derden.

Interactieve diensten
Wij bieden regelmatig interactieve diensten aan op onze site, waaronder, zonder beperking:

 • Live chat
 • Prikborden
 • Live kook- en productdemonstraties.

Wanneer wij een interactieve dienst aanbieden, zullen wij u duidelijke informatie verstrekken over het soort dienst dat wordt aangeboden, of deze wordt gemodereerd en welke vorm van moderatie wordt gebruikt (inclusief of dit door mensen dan wel technisch gebeurt).

Wij zullen ons best doen om alle mogelijke risico's van derden voor de gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) te beoordelen wanneer zij gebruik maken van een interactieve dienst die op onze site wordt aangeboden, en wij zullen in elk afzonderlijk geval beslissen of het passend is om in het licht van die risico's gebruik te maken van moderatie van de betrokken dienst (met inbegrip van het soort moderatie dat wordt gebruikt). Wij zijn echter niet verplicht toezicht te houden op de interactieve diensten die wij op onze site aanbieden of deze te modereren, en wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker die in strijd is met onze inhoudsnormen, ongeacht of de dienst gemodereerd wordt of niet.

Het gebruik van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van hun ouder of voogd. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan een interactieve dienst te gebruiken dat zij met hun kinderen communiceren over hun veiligheid online, aangezien moderatie niet onfeilbaar is. Minderjarigen die gebruik maken van een interactieve dienst moeten gewezen worden op de mogelijke risico's voor hen.

Wanneer wij een interactieve dienst modereren, zullen wij u normaal gesproken de mogelijkheid bieden om contact op te nemen met de moderator, mocht er zich een probleem voordoen.

Inhoudsnormen
Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site (bijdragen), en op alle interactieve diensten die ermee verbonden zijn.

U moet zowel aan de strekking als aan de letter van de volgende normen voldoen. De normen gelden zowel voor elk onderdeel van een bijdrage als voor het geheel.

Bijdragen moeten:

 • accuraat zijn (waar feiten worden vermeld).
 • oprecht zijn (wanneer meningen worden verkondigd).
 • voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit zij worden geplaatst.

Bijdragen mogen geen/niet:

 • materiaal bevatten dat voor iemand lasterlijk is.
 • materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is.
 • seksueel expliciet materiaal promoten.
 • geweld promoten.
 • discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd promoten.
 • inbreuk maken op het auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon.
 • misleidend zijn.
 • in strijd zijn met een wettelijke verplichting tegenover een derde, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht.
 • illegale activiteit promoten.
 • bedreigend zijn, misbruik maken van of inbreuk maken op andermans privacy, of ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaken.
 • andere personen lastigvallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren.
 • gebruikt worden om u uit te geven voor een andere persoon, of om uw identiteit of relatie met een andere persoon verkeerd voor te stellen.
 • de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn, als dat niet zo is.
 • onwettige handelingen, zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik, stimuleren, promoten of daaraan meewerken.

Schorsing en beëindiging
Wij zullen naar eigen inzicht bepalen of er sprake is van een inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik door uw gebruik van onze site. Wanneer een inbreuk op dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden op basis waarvan u onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of één van de volgende acties ondernemen:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van al het materiaal geüpload door u op onze site.
 • het afgeven van een waarschuwing aan u.
 • het nemen van juridische stappen tegen u voor de terugbetaling van alle kosten op schadevergoedingsbasis (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die het gevolg zijn van de inbreuk.
 • het nemen van verdere gerechtelijke stappen tegen u.
 • openbaarmaking van dergelijke informatie aan rechtshandhavingsinstanties indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van inbreuken op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. De in dit beleid beschreven reacties zijn niet aan beperkingen onderworpen en wij kunnen elke andere actie ondernemen die wij redelijkerwijs passend achten.

Wijzigingen in het beleid inzake aanvaardbaar gebruik
Wij kunnen dit beleid voor aanvaardbaar gebruik te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend voor u zijn. Sommige van de bepalingen in dit beleid inzake aanvaardbaar gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.